Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna
Polski Klub Wyścigów Konnych
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Ustawa o wy?cigach konnych
Statut PKWK
Struktura organizacyjna
Organy i osoby sprawuj?ce funkcje w PKWK
Majątek PKWK
Rejestr organizatorów wy?cigów konnych w Polsce
Strona g?ówna / Ustawa o wy?cigach konnych
USTAWA
z dnia 18 stycznia 2001 r.
o wy?cigach konnych
ROZDZIA? 1
Przepisy ogólne
 
Art. 1.
Ustawa reguluje zasady organizowania wy?cigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzia?alno?? Polskiego Klubu Wy?cigów Konnych.
 
Art. 2.
U?yte w ustawie okre?lenia oznaczaj?:
1) wy?cigi konne – gonitwy przeprowadzane zgodnie z planem rocznym, zatwierdzonym przez Prezesa Polskiego Klubu
2) Wy?cigów Konnych, organizowane w celu wybrania odpowiedniego materia?u zarodowego dla ulepszania ras koni;
gonitwy – publiczne próby, których zadaniem jest ocena stopnia dzielno?ci koni, przeprowadzane na torach wy?cigowych zgodnie z przepisami ustawy i regulaminem wy?cigów konnych;
3) tor wy?cigowy – miejsce spe?niaj?ce warunki techniczne niezb?dne do przeprowadzania wy?cigów konnych;
4) organizator wy?cigów konnych – podmiot, który zosta? wpisany do rejestru organizatorów wy?cigów konnych;
5) stajnia wy?cigowa – wyodr?bnion? jednostk? organizacyjn?, pod okre?lon? nazw?, w której konie s? przygotowywane do wy?cigów konnych przez trenera, która zosta?a zg?oszona do Prezesa Polskiego Klubu Wy?cigów Konnych;
6) w?a?ciciel konia – podmiot, pod którego nazwiskiem lub nazw? oraz barwami ko? bierze udzia? w gonitwach, posiadaj?cy prawo zapisu konia do gonitw;
7) trener – osob? fizyczn? przygotowuj?c? konie do udzia?u w gonitwach, która uzyska?a licencj? Prezesa Polskiego Klubu Wy?cigów Konnych;
8) je?dziec (powo??cy) – osob? fizyczn? dosiadaj?c? (powo??c?) konia w gonitwie, która uzyska?a licencj? Prezesa Polskiego Klubu Wy?cigów Konnych na dosiadanie (powo?enie) koni;
9) s?dzia wy?cigowy – osob? fizyczn? sprawuj?c? nadzór nad prawid?owo?ci? przeprowadzania gonitw jako cz?onek komisji technicznej, komisji odwo?awczej albo s?dzia techniczny, która uzyska?a licencj? Prezesa Polskiego Klubu Wy?cigów Konnych;
10) s?dzia techniczny – s?dziego wy?cigowego, wykonuj?cego na torze wy?cigowym w dniu przeprowadzania gonitw czynno?ci okre?lone w regulaminie wy?cigów konnych;
11) komisja techniczna – zespó? s?dziów wy?cigowych, powo?any przez Prezesa Polskiego Klubu Wy?cigów Konnych, sprawuj?cy nadzór nad przestrzeganiem postanowie? regulaminu wy?cigów konnych;
12) komisja odwo?awcza – zespó? z?o?ony z s?dziów wy?cigowych, powo?any przez Prezesa Polskiego Klubu Wy?cigów Konnych;
13) przewinienie dyscyplinarne – czyn naruszaj?cy postanowienia regulaminu wy?cigów konnych;
14) protest – zastrze?enie w sprawie nieprzestrzegania postanowie? regulaminu wy?cigów konnych dotycz?cych gonitwy, wniesione przez osob? uprawnion? w czasie i trybie okre?lonych w tym regulaminie.
 
ROZDZIA? 2
Polski Klub Wy?cigów Konnych
 
Art. 3.
1. Tworzy si? Polski Klub Wy?cigów Konnych, zwany dalej „Klubem”.
2. Klub jest pa?stwow? osob? prawn?.
3. Siedzib? Klubu jest Warszawa.
 
Art. 4.
Nadzór nad Klubem sprawuje minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa.
 
Art. 5.
1. Do zada? Klubu nale?y:
1) ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem;
2) dzia?anie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni;
3) dzia?anie na rzecz rozwoju wy?cigów konnych.
2. Klub realizuje swoje zadania w szczególno?ci przez:
1) inicjowanie i opiniowanie rozwi?za? prawnych dotycz?cych wy?cigów konnych;
2) opiniowanie projektów regulaminów wy?cigów konnych;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotycz?cych wy?cigów konnych;
4) (uchylony)
5) przyznawanie licencji na trenowanie i dosiadanie (powo?enie) koni oraz pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego;
6) rejestracj? i publikowanie wykazu osób uprawnionych do wykonywania funkcji trenera i je?d?ca (powo??cego) w danym roku;
7) powo?ywanie komisji technicznych i s?dziów technicznych dla poszczególnych torów;
8) powo?ywanie komisji odwo?awczej;
9) nadzór nad orzecznictwem komisji technicznych oraz komisji odwo?awczej;
10) sporz?dzanie listy osób uprawnionych do pe?nienia na torach wy?cigowych funkcji dy?urnych lekarzy medycyny i weterynarii;
11) cz?onkostwo i udzia? w pracach mi?dzynarodowych organizacji wy?cigowych;
12) wspó?prac? z instytucjami naukowymi;
13) zatwierdzanie planów gonitw dla poszczególnych torów wy?cigowych oraz wyra?anie zgody na gonitwy dodatkowe;
14) przeprowadzanie szkole? specjalistycznych;
15) opracowywanie materia?ów statystycznych w zakresie oceny warto?ci u?ytkowej i hodowlanej koni;
16) podejmowanie dzia?a? w celu podnoszenia poziomu treningu koni oraz techniki je?dzieckiej;
17) wydawanie biuletynu wy?cigowego;
18) promocj? wy?cigów konnych.
 
Art. 6.
1. Klub dzia?a na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporz?dzenia, przez ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
2. Statut Klubu reguluje w szczególno?ci:
1) struktur? organizacyjn? Klubu;
2) system wewn?trznej kontroli;
3) zasady gospodarki finansowej Klubu.
 
Art. 7.
Organami Klubu s?:
1) Rada Klubu, zwana dalej „Rad?”;
2) Prezes Klubu, zwany dalej „Prezesem”.
 
Art. 8.
1. Rada sk?ada si? z 9 cz?onków powo?ywanych i odwo?ywanych przez ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa, z tym ?e:
1) 6 cz?onków Rady jest powo?ywanych:
a) spo?ród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wy?cigów konnych, organizacje zrzeszaj?ce hodowców koni ras dopuszczonych do udzia?u w wy?cigach konnych lub organizacje zrzeszaj?ce w?a?cicieli koni ras dopuszczonych do udzia?u w wy?cigach konnych, lub
b) spo?ród osób, które zg?osi?y indywidualnie swoj? kandydatur? na cz?onka Rady, b?d?cych w okresie pi?ciu lat poprzedzaj?cych zg?oszenie tej kandydatury hodowcami lub w?a?cicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udzia?u w wy?cigach konnych;
2) 2 cz?onków Rady jest powo?ywanych spo?ród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszaj?ce trenerów lub organizacje zrzeszaj?ce je?d?ców;
3) 1 cz?onek Rady jest przedstawicielem ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, wraz ze zg?oszeniem swojej kandydatury, sk?adaj? o?wiadczenie, ?e w okresie pi?ciu lat poprzedzaj?cych zg?oszenie kandydatury na cz?onka Rady by?y hodowcami lub w?a?cicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udzia?u w wy?cigach konnych.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna si? z dniem zebrania si? Rady na pierwsze posiedzenie, które zwo?uje minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa.
4. Rada:
1) opiniuje projekt regulaminu wy?cigów konnych;
2) opiniuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1;
3) wnioskuje o powo?anie i odwo?anie s?dziów wy?cigowych;
4) wnioskuje o odwo?anie cz?onka Rady, je?eli cz?onek ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniaj?cy lub uniemo?liwiaj?cy prac? Rady;
5) mo?e wnioskowa? o odwo?anie Prezesa.
5. Rada, opiniuj?c sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, mo?e ??da? wgl?du do dokumentów b?d?cych podstaw? do sporz?dzenia tego sprawozdania.
6. Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa mo?e odwo?a? cz?onka Rady przed up?ywem kadencji Rady:
1) na wniosek organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;
2) na wniosek organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) na wniosek Rady, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4;
4) z w?asnej inicjatywy.
7. Rada wybiera ze swego sk?adu przewodnicz?cego oraz nie wi?cej ni? dwóch zast?pców.
8. Przewodnicz?cy albo upowa?niony przez niego zast?pca zwo?uje posiedzenia Rady z w?asnej inicjatywy albo na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
9. Uchwa?y Rady s? podejmowane zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej 5 jej cz?onków.
10. Cz?onkostwo w Radzie ustaje wskutek:
1) ?mierci;
2) rezygnacji;
3) odwo?ania przez ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa;
4) powo?ania cz?onka Rady na Prezesa.
11. W przypadku ustania cz?onkostwa przed up?ywem kadencji Rady, minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa powo?uje nowego cz?onka, na okres do zako?czenia kadencji Rady:
1) spo?ród kandydatów przedstawionych przez organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – je?eli usta?o cz?onkostwo osoby przedstawionej przez te organizacje;
2) spo?ród osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b – je?eli usta?o cz?onkostwo osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;
3) spo?ród kandydatów przedstawionych przez organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – je?eli usta?o cz?onkostwo osoby przedstawionej przez te organizacje;
4) przedstawiciela ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa – je?eli usta?o cz?onkostwo osoby b?d?cej przedstawicielem tego ministra.
12. Cz?onkowi Rady, w zwi?zku z uczestnictwem w posiedzeniu Rady, przys?uguje zwrot kosztów przejazdu na obszarze kraju:
1) ?rodkiem transportu, z wy??czeniem samochodu osobowego, w wysoko?ci udokumentowanej biletami lub fakturami obejmuj?cymi cen? biletu ?rodka transportu, którego rodzaj i klas? ustala Prezes;
2) samochodem osobowym, w wysoko?ci 1/3 kosztów tego przejazdu stanowi?cych iloczyn przejechanych kilometrów przez maksymaln? stawk? za jeden kilometr przebiegu, okre?lon? w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948).
 
Art. 9.
1. Prezesa powo?uje i odwo?uje minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa po zasi?gni?ciu opinii Rady.
2. Pe?nienia funkcji Prezesa nie mo?na ??czy? ze ?wiadczeniem pracy u innego pracodawcy oraz wykonywaniem, sprzecznych z obowi?zkami wynikaj?cymi z pe?nionej funkcji, innych zaj?? zarobkowych.
3. Prezes:
1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewn?trz;
2) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 16;
3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, je?d?com (powo??cym) i s?dziom wy?cigowym;
4) udziela pozwole? na kierowanie stajni? wy?cigow?;
5) powo?uje i odwo?uje cz?onków komisji technicznych i s?dziów technicznych dla poszczególnych torów wy?cigowych;
6) powo?uje i odwo?uje cz?onków komisji odwo?awczej;
7) organizuje szkolenia, powo?uje i odwo?uje komisje egzaminacyjne oraz przeprowadza egzaminy ze znajomo?ci przepisów o wy?cigach konnych dla osób ubiegaj?cych si? o udzielenie licencji na trenowanie lub dosiadanie (powo?enie)
8) koni, licencji na pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego albo o pozwolenie na kierowanie stajni? wy?cigow?;
9) przeprowadza kontrole organizatorów wy?cigów konnych pod wzgl?dem zgodno?ci dzia?alno?ci w zakresie organizowania wy?cigów z przepisami o wy?cigach konnych;
10) wykonuje inne zadania okre?lone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wy?cigów konnych.
4. W razie niemo?no?ci pe?nienia funkcji przez Prezesa, nieobsadzenia stanowiska lub nieobecno?ci Prezesa, jego obowi?zki wykonuje przewodnicz?cy Rady.
 
Art. 10.
1. Regulamin wy?cigów konnych ustala, w drodze rozporz?dzenia, minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa, maj?c na celu w szczególno?ci okre?lenie warunków zapewniaj?cych rzetelno?? rozgrywania gonitw oraz ich selekcyjny charakter.
2. Regulamin wy?cigów konnych okre?la szczegó?owo sprawy, dotycz?ce:
1) ras koni dopuszczonych do udzia?u w wy?cigach konnych;
2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw;
3) obowi?zków i uprawnie? w?a?cicieli koni, kierowników stajni wy?cigowych, trenerów, pracowników obs?ugi stajni oraz je?d?ców;
4) kompetencji i trybu dzia?ania komisji technicznej, s?dziów technicznych, komisji odwo?awczej oraz dy?urnych lekarzy medycyny i weterynarii;
5) zg?aszania do Klubu stajni wy?cigowych;
6) zg?aszania koni do wy?cigów w danym roku;
7) rejestracji barw wy?cigowych;
8) identyfikacji koni;
9) zapisywania i wycofywania koni z gonitw;
10) wag noszonych przez konie w gonitwach;
11) nagród wy?cigowych;
12) szczegó?owych zasad rozgrywania gonitw;
13) sk?adania protestów;
14) wykazu niedozwolonych ?rodków dopinguj?cych;
15) zasad i trybu kontroli antydopingowej je?d?ców i koni;
16) zasad porz?dkowych na terenach i w lokalach nale??cych do toru wy?cigowego;
17) katalogu czynów stanowi?cych przewinienia dyscyplinarne;
18) kar, które mog? by? wymierzane za poszczególne przewinienia;
19) szczegó?owego trybu post?powania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne;
20) wymogów, które powinien spe?nia? oficjalny program wy?cigów konnych;
21) kategoryzacji je?d?ców (powo??cych).
 
Art. 11.
Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa okre?li, w drodze rozporz?dzenia:
1) szczegó?owe warunki techniczne dla toru wy?cigowego, maj?c na uwadze rodzaj wy?cigów i liczb? przeprowadzanych gonitw;
2) wysoko?? op?aty za wpis do rejestru organizatorów wy?cigów konnych, ró?nicuj?c j? w zale?no?ci od przewidywanej liczby gonitw w ci?gu roku na danym torze wy?cigowym.
 
Art. 12.
Skarb Pa?stwa powierza Polskiemu Klubowi Wy?cigów Konnych wykonywanie niezbywalnego prawa w?asno?ci oraz innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do po?o?onych na terenie miasta sto?ecznego Warszawy nieruchomo?ci oraz pozosta?ych sk?adników maj?tkowych zlikwidowanego przedsi?biorstwa pa?stwowego Pa?stwowe Tory Wy?cigów Konnych, które by?y uj?te w bilansie likwidacji i w stosunku do których w dniu wej?cia w ?ycie ustawy prawo w?asno?ci w imieniu Skarbu Pa?stwa wykonuje Agencja W?asno?ci Rolnej Skarbu Pa?stwa.
 
Art. 13.
1. Dochodami Klubu s?:
1) op?ata wnoszona przez organizatora wy?cigów konnych za wpis do rejestru organizatorów wy?cigów konnych;
2) op?aty w wysoko?ci 2% sumy wp?aconych stawek na zak?ady wzajemne na wy?cigi konne rozgrywane w kraju;
3) op?aty z tytu?u licencji i pozwole? przewidzianych w ustawie;
4) zapisy, spadki i darowizny;
5) inne dochody.
2. Klub prowadzi samodzieln? gospodark? finansow? w oparciu o roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa i przekazuje ministrowi w?a?ciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okre?lonym w przepisach dotycz?cych prac nad projektem ustawy bud?etowej.
 
Art. 14.
1. Podmiot organizuj?cy na podstawie przepisów o grach hazardowych zak?ady wzajemne na wy?cigi konne uiszcza op?at? na rzecz Klubu w wysoko?ci 2% sumy wp?aconych stawek na zak?ady wzajemne na wy?cigi konne w danym miesi?cu, w terminie do 20. dnia nast?pnego miesi?ca.
2. Op?ata, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie przepisów o post?powaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Art. 15.
1. Prezes, po zaopiniowaniu przez Rad?, sk?ada ministrowi w?a?ciwemu do spraw rolnictwa roczne sprawozdanie z dzia?alno?ci Klubu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sk?ada si? w terminie do dnia 30 czerwca roku nast?puj?cego po roku obj?tym tym sprawozdaniem.
3. Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, maj?c na wzgl?dzie w?a?ciw? realizacj? przez Klub zada? okre?lonych w ustawie.
 
ROZDZIA? 3
Organizowanie wy?cigów konnych
 
Art. 16.
1. Dzia?alno?? w zakresie organizowania wy?cigów konnych wymaga wpisu do rejestru organizatorów wy?cigów konnych, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Rejestr prowadzi Prezes.
3. Dzia?alno?? w zakresie organizowania wy?cigów konnych mo?e wykonywa? podmiot, który:
1) posiada tor wy?cigowy, spe?niaj?cy wymagane warunki techniczne;
2) posiada zabezpieczenie finansowe dla w?a?ciwego przeprowadzenia wy?cigów konnych;
3) posiada plany gonitw, o których mowa w art. 20.
4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) nazw? podmiotu oraz jego siedzib? i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsi?biorców w Krajowym Rejestrze S?dowym lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), chyba ?e podmiot nie posiada takich numerów;
3) lokalizacj? toru wy?cigowego uzgodnion? z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta;
4) okre?lenie zabezpieczenia finansowego dla w?a?ciwego przeprowadzania wy?cigów konnych oraz wskazanie ?róde? pochodzenia posiadanego kapita?u;
5) okre?lenie rodzaju gonitw, które maj? by? przeprowadzane, oraz planowanej ich liczby w ci?gu roku;
6) opis urz?dze? technicznych toru wy?cigowego;
7) planowany termin rozpocz?cia dzia?alno?ci.
5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, podmiot sk?ada o?wiadczenie nast?puj?cej tre?ci:
„O?wiadczam, ?e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wy?cigów konnych s? kompletne i zgodne z prawd?;
2) znane mi s? i spe?niam warunki wykonywania dzia?alno?ci w zakresie organizowania wy?cigów konnych, okre?lone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wy?cigach konnych.”.
6. O?wiadczenie powinno równie? zawiera?:
1) nazw? podmiotu, jego siedzib? i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i dat? z?o?enia o?wiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe?nionej funkcji.
7. Wpisowi do rejestru podlegaj? nast?puj?ce dane:
1) nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsi?biorców w Krajowym Rejestrze S?dowym lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), chyba ?e podmiot nie posiada takich numerów;
3) lokalizacja toru wy?cigowego, uzgodniona z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta;
4) data dokonania wpisu.
7a. Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa okre?li wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, zawieraj?cego o?wiadczenie, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579).
8. Rejestr jest jawny.
9. Rejestr mo?e by? prowadzony w systemie informatycznym.
 
Art. 17. (uchylony)
 
Art. 18. (uchylony)
 
Art. 19.
Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania dzia?alno?ci obj?tej wpisem podmiotowi przys?uguje odwo?anie do ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
 
Art. 20.
1. Gonitwy przeprowadzane s? wed?ug planu rocznego, zatwierdzanego przez Prezesa na podstawie wniosków organizatorów wy?cigów konnych.
2. Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga zgody Prezesa.
 
Art. 21.
W gonitwie mog? bra? udzia? wy??cznie konie, które zosta?y zg?oszone zgodnie z warunkami okre?lonymi w regulaminie wy?cigów konnych.
 
Art. 21a. (uchylony)
 
ROZDZIA? 3A
Warunki i tryb udzielania pozwole? i licencji
 
Art. 21b.
1. Pozwolenie na kierowanie stajni? wy?cigow? w danym roku kalendarzowym mo?e by? udzielone osobie, która:
1) nie zosta?a skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo okre?lone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie okre?lone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605, 1948 i 2102) lub przest?pstwo przeciwko mieniu okre?lone w Kodeksie karnym;
2) zda?a egzamin ze znajomo?ci przepisów dotycz?cych wy?cigów konnych przed komisj? powo?an? przez Prezesa.
2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajni? wy?cigow? zawiera:
1) imi? i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) za?wiadczenie albo o?wiadczenie wnioskodawcy o spe?nieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
2a. Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa okre?li wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne.
3. Prezes udziela albo odmawia udzielenia pozwolenia na kierowanie stajni? wy?cigow? w drodze decyzji.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przys?uguje odwo?anie do ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
 
Art. 21c.
1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym:
1) jest udzielana odr?bnie na trenowanie:
a) k?usaków,
b) koni innych ras;
2) mo?e by? udzielona osobie, która:
a) posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas nieokre?lony po zdaniu egzaminu przed komisj? egzaminacyjn? powo?an? przez Prezesa, poprzedzonego uko?czeniem szkolenia przeprowadzonego przez Klub,
b) spe?nia jeden z nast?puj?cych warunków:
– uko?czy?a studia wy?sze na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz posiada co najmniej dwuletni sta? pracy w stajni wy?cigowej lub wykonywa?a czynno?ci zwi?zane z obs?ug? koni w stajni wy?cigowej przez okres co najmniej 2 lat,
– posiada co najmniej wykszta?cenie ?rednie lub ?rednie bran?owe oraz co najmniej pi?cioletni sta? pracy w stajni wy?cigowej lub wykonywa?a czynno?ci zwi?zane z obs?ug? koni w stajni wy?cigowej przez okres co najmniej 5 lat,
– wygra?a co najmniej 500 gonitw,
– przed dniem 1 wrze?nia 2001 r. zajmowa?a si? trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,
c) nie zosta?a skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo okre?lone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie okre?lone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t lub przest?pstwo przeciwko mieniu okre?lone w Kodeksie karnym,
d) nie zosta?a pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powo?enia) koni lub pe?nienia funkcji s?dziego wy?cigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzaj?cym tak? kar? dyscyplinarn?.
2. Osobie, która nie spe?nia ?adnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, mo?e by? udzielona licencja na trenowanie wy??cznie tych koni, których jest w?a?cicielem lub wspó?w?a?cicielem.
3. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo?enie) koni lub pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego, licencji na trenowanie koni mo?na udzieli? dopiero po wykonaniu tej kary.
4. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera:
1) imi? i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) za?wiadczenie albo o?wiadczenie wnioskodawcy o spe?nieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
5. Do wniosku do??cza si? kopie dokumentów potwierdzaj?cych:
1) posiadane wykszta?cenie oraz
2) odpowiedni sta? pracy lub okres wykonywania czynno?ci zwi?zanych z obs?ug? koni w stajni wy?cigowej.
5a. Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa okre?li wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne.
6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przys?uguje odwo?anie do ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
 
Art. 21d.
1. Licencja na dosiadanie (powo?enie) koni w danym roku kalendarzowym mo?e by? udzielona osobie, która:
1) posiada uprawnienia do dosiadania (powo?enia) koni nadane przez Prezesa na czas nieokre?lony po:
a) z?o?eniu pisemnego o?wiadczenia, ?e wnioskodawca posiada praktyczne umiej?tno?ci dosiadania (powo?enia) koni, potwierdzonego przez trenera maj?cego wa?n? licencj? na trenowanie koni,
b) zdaniu egzaminu ze znajomo?ci regulaminu wy?cigów konnych przed komisj? egzaminacyjn? powo?an? przez Prezesa;
2) posiada co najmniej wykszta?cenie podstawowe;
3) nie zosta?a skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo okre?lone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie okre?lone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t lub przest?pstwo przeciwko mieniu okre?lone w Kodeksie karnym;
4) nie zosta?a pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powo?enia) koni lub pe?nienia funkcji s?dziego wy?cigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzaj?cym tak? kar? dyscyplinarn?;
5) posiada za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do udzia?u w gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny O?rodek Medycyny Sportowej lub lekarza innego zak?adu opieki zdrowotnej wskazanego przez Prezesa.
2. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo?enie) koni lub pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego, licencji na dosiadanie (powo?enie) koni mo?na udzieli? dopiero po wykonaniu tej kary.
3. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powo?enie) koni zawiera:
1) imi? i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) za?wiadczenie albo o?wiadczenie wnioskodawcy o spe?nieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
4. Do wniosku do??cza si? kopi? dokumentu potwierdzaj?cego posiadane wykszta?cenie.
4a. Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa okre?li wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne.
5. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powo?enie) koni w drodze decyzji.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przys?uguje odwo?anie do ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
 
Art. 21e.
1. Licencji na pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego udziela si? odr?bnie dla funkcji:
1) s?dziego startera;
2) s?dziego u celownika;
3) s?dziego u wagi;
4) s?dziego u zegara;
5) s?dziego obserwatora;
6) s?dziego – cz?onka komisji technicznej i komisji odwo?awczej.
2. Licencja na pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego w danym roku kalendarzowym mo?e by? udzielona osobie, która:
1) posiada uprawnienia do pe?nienia funkcji s?dziego wy?cigowego nadane przez Prezesa na czas nieokre?lony po zdaniu egzaminu ze znajomo?ci przepisów dotycz?cych wy?cigów konnych przed komisj? egzaminacyjn? powo?an? przez Prezesa;
2) posiada co najmniej wykszta?cenie ?rednie lub ?rednie bran?owe albo przed dniem 1 wrze?nia 2001 r. pe?ni?a funkcj? s?dziego wy?cigowego przez okres co najmniej 3 lat;
3) uko?czy?a szkolenie w zakresie przepisów o wy?cigach konnych, przeprowadzone przez Klub – w przypadku licencji na pe?nienie funkcji s?dziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4;
4) zda?a egzamin ze znajomo?ci przepisów o wy?cigach konnych przed komisj? powo?an? przez Prezesa – w przypadku licencji na pe?nienie funkcji s?dziego, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
5) nie zosta?a skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo okre?lone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie okre?lone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t lub przest?pstwo przeciwko mieniu okre?lone w Kodeksie karnym lub przest?pstwo okre?lone w art. 228–230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tego kodeksu;
6) nie zosta?a pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powo?enia) koni lub pe?nienia funkcji s?dziego wy?cigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzaj?cym tak? kar? dyscyplinarn?.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotycz? osób, które pe?ni?y dan? funkcj? s?dziego wy?cigowego w poprzednim roku kalendarzowym.
4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo?enie) koni lub pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego, licencji na pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego mo?na udzieli? dopiero po wykonaniu tej kary.
5. Wniosek o udzielenie licencji na pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego zawiera:
1) imi? i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) za?wiadczenie albo o?wiadczenie wnioskodawcy o spe?nieniu warunków, o których mowa w ust. 2.
6. Do wniosku do??cza si? kopi? dokumentu potwierdzaj?cego posiadane wykszta?cenie.
6a. Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa okre?li wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne.
7. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego w drodze decyzji.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, przys?uguje odwo?anie do ministra w?a?ciwego do spraw rolnictwa.
 
Art. 21f.
Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? op?at na rzecz Klubu za udzielenie pozwolenia na kierowanie stajni? wy?cigow? i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powo?enie) koni, a tak?e pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego, ró?nicuj?c je w zale?no?ci od przedmiotu licencji, oraz za rejestracj? barw wy?cigowych i zg?oszenie konia do wy?cigów.
 
ROZDZIA? 4
Odpowiedzialno?? dyscyplinarna
 
Art. 22.
Kary dyscyplinarne mog? by? orzekane w stosunku do osób wykonuj?cych funkcje zwi?zane z wy?cigami konnymi, które pope?ni?y czyny stanowi?ce przewinienia dyscyplinarne okre?lone w regulaminie wy?cigów konnych.
 
Art. 23.
Odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej za naruszenie przepisów regulaminu wy?cigów konnych podlegaj?:
1) kierownicy stajen;
2) trenerzy;
3) je?d?cy;
4) w?a?ciciele koni;
5) s?dziowie wy?cigowi;
6) dy?urni lekarze medycyny;
7) dy?urni lekarze weterynarii.
 
Art. 24.
Karami dyscyplinarnymi s?:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieni??na w wysoko?ci od 50 z? do równowarto?ci sumy nagród w wy?cigu, w którym naruszono przepisy regulaminu wy?cigów konnych;
4) zawieszenie pozwolenia na kierowanie stajni? wy?cigow?;
5) zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo?enie) koni lub pe?nienie funkcji s?dziego wy?cigowego – nie d?u?ej ni? na rok;
6) pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania (powo?enia) koni lub pe?nienia funkcji s?dziego wy?cigowego.
 
Art. 25.
1. W sprawach odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej orzekaj?:
1) komisja techniczna – jako organ pierwszej instancji;
2) komisja odwo?awcza – jako organ drugiej instancji.
2. W sprawach odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej s?dziów wy?cigowych wchodz?cych w sk?ad komisji technicznej orzeka, jako organ pierwszej instancji, komisja odwo?awcza.
 
Art. 26.
1. Od orzeczenia komisji technicznej wymierzaj?cego kar? dyscyplinarn? osobie ukaranej przys?uguje odwo?anie do komisji odwo?awczej.
2. Odwo?anie wnosi si? w terminie 3 dni od dnia dor?czenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem – za po?rednictwem tej komisji.
3. Komisja odwo?awcza rozpatruje odwo?anie w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
4. Wniesienie odwo?ania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisj? techniczn?.
5. Komisja odwo?awcza nie mo?e wymierzy? kary surowszej od orzeczonej przez komisj? techniczn?.
6. W post?powaniu dyscyplinarnym przed komisj? techniczn? i komisj? odwo?awcz? stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu post?powania w sprawach o wykroczenia.
 
Art. 27.
1. Od orzeczenia komisji odwo?awczej wymierzaj?cego kar? dyscyplinarn?, o której mowa w art. 24 pkt 3–6, przys?uguje odwo?anie do s?du rejonowego, w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce po?o?enia toru wy?cigowego.
2. Odwo?anie do s?du rejonowego wnosi si? w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia komisji odwo?awczej wraz z uzasadnieniem.
3. Wniesienie odwo?ania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisj? odwo?awcz?.
4. W post?powaniu odwo?awczym przed s?dem rejonowym stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania karnego.
 
ROZDZIA? 5
Przepisy karne
 
Art. 28.
1. Kto organizuje wy?cigi konne bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze grzywny.
2. Post?powanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy si? wed?ug przepisów o post?powaniu w sprawach o wykroczenia.
 
ROZDZIA? 6
Przepisy przej?ciowe i ko?cowe
 
Art. 29.
1. Nabyte na podstawie dotychczasowych prawide? wy?cigowych wy?cigów konnych uprawnienia do trenowania lub dosiadania koni wy?cigowych zachowuj? swoj? moc.
2. Podmioty organizuj?ce dotychczas wy?cigi konne zachowuj? prawo do organizowania wy?cigów przez okres 6 miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie ustawy.
 
Art. 30.
Minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa powo?a Rad? Klubu w terminie trzech miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie ustawy.
 
Art. 31.
1. Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wy?cigach konnych (Dz. U. poz. 173, z 1958 r. poz. 40, z 1976 r. poz. 122 oraz z 1992 r. poz. 341).
2. Do czasu wej?cia w ?ycie regulaminu wy?cigów konnych, nie d?u?ej jednak ni? przez 6 miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie ustawy, zachowuj? moc prawid?a wy?cigowe wy?cigów konnych.
 
Art. 32.
Ustawa wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.
Załączniki
Ustawa o wyscigach konnych - tekst jednolity 2017.pdf [273,08 KB]
Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 12.12.2003 (Dominika Gołaszewska, Administrator)
Ostatnie zmiany: 03.08.2017 (Dominika Go?aszewska, Administrator)
noria.pl